Kwaliteit

De kwaliteit en de veiligheid van onze dienstverlening zijn gewaarborgd door de volgende certificeringen.

KIWA ISO 9001

 • Kwaliteitsmanagementsysteem

KIWA VCA**

 • Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers

BRL SIKB 1000

 • Monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit
 • 1001: Grond

BRL SIKB 2000

 • Veldwerk bij milieuhygiĆ«nisch bodemonderzoek
 • 2001: Plaatsen handboringen en peilbuizen inclusief boorbeschrijvingen, monsterneming en waterpassing
 • 2002: Nemen van grondwatermonsters
 • 2018: Locatie-inspectie en monsterneming asbest in grond

BRL SIKB 2100

 • Mechanisch boren
 • 2101: Mechanisch boren

BRL SIKB 6000

 • Milieukundige begeleiding van bodemsanering
 • 6001: Begeleiding van conventionele saneringen
 • 6005: Milieukundige begeleiding van graven in de bodem en saneren van de bodem

BRL SIKB 11000

 • Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergronds deel installaties bodemenergiesystemen
 • 11001: Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergrondse bodemenergiesystemen; scope: realisatie van gesloten systemen

Certificatieschema

 • SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie

Klik hier om de certificaten te downloaden.