Subsidie voor verwijderen asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Particulieren, bedrijven en instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Ze vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat er geen asbest meer gebruikt mocht worden. Dat betekent dat de levensduur van de ‘jongste’ asbestdaken dan wel voorbij is en voor de nog oudere daken geldt dit zeker. Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen.

Het verbod is alleen van toepassing voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen en gevelpanelen.

Om de verwijdering van de asbestdaken te stimuleren komt er per 1 januari 2016 een subsidieregeling voor particulieren, bedrijven en instellingen. Voor de subsidieregeling is in 2016 maximaal € 10 miljoen beschikbaar, de vergoeding is € 4,50/m² tot een maximum van € 25.000,- per adres. De jaren daarna volgen er per jaar nieuwe subsidies. Tot en met 2019 zal er minimaal € 75 miljoen beschikbaar komen. Vanaf 4 januari 2016 kan een subsidieaanvraag worden gedaan. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd.

Verwijdering start met een asbestinventarisatierapport. Daarin wordt vermeld hoeveel en welk type asbest aanwezig is. Met dit rapport kan de subsidie worden aangevraagd en de melding naar de gemeente worden gedaan. Neem contact op met HMB B.V. voor de asbestinventarisatie via 077-4652808 of info@hmbgroep.nl. We kunnen u ook adviseren bij het verwijderen van uw asbestdak.