Bodemenergiesystemen

ALGEMEEN

Door onze ligging in de delta van grote rivieren als de Rijn en de Maas, hebben zich in Nederland grote watervoerende zandlagen kunnen afzetten en is meer dan 85% van de Nederlandse ondergrond geschikt voor WKO (warmte en koude opslag). In de voor WKO minder geschikte gebieden, zoals delen van Zuid-Limburg, kan de energie uit de ondergrond worden benut met behulp van bodemwarmtewisselaars.

Naast de niet onuitputtelijke rijkdom aan aardgas is Nederland dus ook met grondwater rijk gezegend; het blauwe goud. Per inwoner is maar liefst 50.000 m³ grondwater beschikbaar. Naast de zon en de wind levert de bodem hiermee een duurzame energiebron.

Bodemenergie heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt, waarbij het van een innovatieve technologie is uitgegroeid naar een bewezen technologie. In 2006 waren meer dan 600 open systemen in bedrijf en duizenden gesloten systemen (collectorsystemen). Technologische innovatie maakte deze vorm van duurzame energie bereikbaar voor steeds meer gebruikers. Een hogere prijs van meer traditionele energiebronnen en beleidsdoelen op het gebied van duurzame energie kunnen de groei nog verder versterken. Zo streeft het huidige kabinet naar een energiebesparing van 2% per jaar, met een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020.

Er zijn meerdere methodes om energie uit de ondergrond te winnen:

Warmte koude opslag (WKO)
Bij WKO worden de waterhoudende lagen in de bodem gebruikt om warmte en koude in op te slaan. In de zomer kan de lage temperatuur van het grondwater gebruikt worden om gebouwen mee te koelen. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt in de bodem opgeslagen en kan naast de al aanwezige warmte in de winter gebruikt worden om het gebouw te verwarmen. In de praktijk zijn hier besparingen van 40 tot 80% bereikt, afhankelijk van de geologie van het gebied.

Open bronsystemen
Open grondwatersystemen gebruiken grondwater dat via een bron (deepwell) wordt onttrokken en na gebruik wordt geïnfiltreerd. Dat gebeurt op enkele tientallen tot ruim honderd meter diepte, afhankelijk van waar zich een geschikt watervoerend pakket bevindt. Het grondwater wordt via een warmtewisselaar geleid en daarna weer in de bodem geïnfiltreerd.

Gesloten systemen
Bodemwarmtewisselaars staan hierbij niet in open verbinding met het grondwater. Er is een gesloten systeem waardoor water met een antivriesmiddel wordt rondgepompt. De thermische energie wordt door middel van geleiding via de buiswanden overgedragen aan een warmtewisselaar. Dit is het collectorsysteem. Bodemwarmtewisselaars kunnen tot een diepte van tientallen tot meer dan honderd meter reiken bij de verticale variant. Er is ook een horizontale ondiepe variant en ook een combinatie van verticale en horizontale warmtewisselaars wordt gebruikt.

Nadelen en voordelen
Het toepassen van aardwarmte heeft als nadeel dat aanvankelijk de aanlegkosten hoger zijn dan bij een meer traditionele energievoorziening. Dit wordt door de aanzienlijk lagere exploitatiekosten snel weer terugverdiend. Terwijl de kosten van gas en elektriciteit gestaag stijgen zullen de kosten van de aanleg van een bodemenergiesysteem, naarmate er meer gebruik van wordt gemaakt, eerder dalen. Naast voordelen voor de gebruiker biedt het gebruik van aardwarmte ook aanzienlijke voordelen voor het milieu zoals de besparing van het elektriciteits- en gasgebruik met daardoor een lagere emissie van schadelijke stoffen. Kortom een vorm van duurzame energie waarvan de toevoer constant is en niet seizoens-gebonden. Kijkt u hiervoor ook eens op www.energieopslag-in-de-bodem.nl.

HMB B.V. - PROJECTEN

Klik hier voor een kleine overzicht van door HMB B.V. uitgevoerde projecten.

U - HMB B.V. - BODEMENERGIESYSTEMEN

HMB B.V. heeft op het gebied van bodemenergiesystemen al jarenlang ervaring in Nederland en België, maar blijft daarnaast ook de laatste ontwikkelingen op de voet volgen. Een voorbeeld daarvan is de expertise met betrekking tot combinatie van de aanleg van een bodemenergie-systeem met bodemsanering. Dat kan zowel financieel als milieukundig lucratief uitpakken. Verontreinigingen die met behulp van bodemenergie-systemen aangepakt kunnen worden zijn ondermeer chloorwaterstoffen, olie, benzine, diesel, kerosine en naftaleen. Een andere innovatie is het gebruik van de nieuwste boortechnieken zoals het zgn. ‘verbuisd spoel-boren’ waardoor het plaatsen van collectoren in steen- en grindhoudende gebieden mogelijk is geworden.

HMB B.V. heeft met name ruime ervaring met het aanbrengen van collector-systemen. Dit is het meest gebruikte systeem van benutten van bodem-energie, dat zo’n 90% van de markt uitmaakt. Wij hebben ervaring met het aanbrengen systemen waarbij naast de verticale boringen ook het horizontale leidingwerk tot aan de verdeler/huisgevel wordt aangelegd.

Voor informatie over bodemenergiesystemen, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.

CONTACT

Contactpersoon: Wilfred van der Sterren
Telefoon: 077-4652808
E-mail: w.vandersterren@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]