Keuring grond en bouwstoffen

ALGEMEEN

Aanleiding
Het keuren van te verplaatsen partijen grond en bouwstoffen is sinds globaal 2000 niet meer weg te denken. Door een (AP04) partijkeuring worden afzetmogelijkheden vergroot. De kwaliteit van een partij en de bijbehorende kwaliteitsklasse worden namelijk eenduidig en conform landelijke richtlijnen vastgesteld. Voor gekeurde partijen gelden lagere afzettarieven dan voor niet gekeurde partijen.

Over het algemeen geldt dat, van grond of bouwstoffen die af- of aangevoerd (of vervoerd) worden, de kwaliteit bekend moet zijn. Met andere woorden aan een partij moeten kwaliteitsdocumenten verbonden zijn.

HMB B.V. is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als monsternemer in het kader van de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. Binnen HMB B.V. zijn meerdere personen gecertificeerd voor partijkeuringen (AP04) van grond en via ons zusterbedrijf PJ Milieu BV voor ‘niet vormgegeven bouwstoffen’. Jaarlijks worden vele partijkeuringen uitgevoerd.

Keuring grond
Welke documenten aan een te vervoeren/her te gebruiken partij verbonden moeten zijn, hangt vooral af van de omvang van de partij en het beleid van de gemeente waar de partij wordt toegepast. De resultaten van een verkennend bodemonderzoek zijn soms voldoende. Soms levert een bodemkwaliteitskaart de nodige informatie. Vaak is echter uitvoering van een partijkeuring de beste oplossing om discussies over de werkelijke kwaliteit van de partij te voorkomen.

Een partij kan als vaste bodem (in-situ) gekeurd worden of in ontgraven toestand (depot, ex-situ). Het in-situ keuren heeft voor de opdrachtgever voordelen:

 • de kwaliteitsklasse van de grond is tijdig bekend, met alle voordelen vandien;
 • de grond kan na ontgraving direct naar de juiste bestemming afgevoerd worden.

Kenmerken van een partijkeuring van grond zijn:

 • de uitvoering en interpretatie zijn gebaseerd op het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit en het 'protocol 1001';
 • vooraf wordt een beknopt vooronderzoek uitgevoerd om na te gaan of een indeling in deelpartijen al dan niet noodzakelijk of wenselijk is;
 • per maximaal 10.000 ton worden 100 grepen genomen en 2 mengmonsters samengesteld;
 • de 2 mengmonsters worden in een laboratorium 'conform AP04' onderzocht;
 • aan de hand van de analyseresultaten wordt de kwaliteitsklasse van de betreffende partij bepaald.

De volgende kwaliteitsklasse zijn mogelijk:

 • Klasse 'Landbouw/Natuur' (AW2000-grond): feitelijk kan ook gesproken worden van schone grond. Aan de toepassing zijn geen beperkingen verbonden;
 • Klasse 'Wonen' of Klasse 'Industrie': de partij is licht tot matig verontreinigd. Aan toepassing zijn beperkingen verbonden;
 • Klasse 'Matig verontreinigd' of 'Sterk verontreinigd': de partij is sterk verontreinigd en dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.

Keuring bouwstof
Bij bouwstoffen wordt onderscheid gemaakt in 'niet vormgegeven bouwstoffen' (bijvoorbeeld menggranulaat) en 'vormgegeven bouwstoffen' (bijvoorbeeld klinkers). Kenmerken van een partijkeuring van een bouwstof zijn in het algemeen:

 • de uitvoering en interpretatie zijn gebaseerd op de Regeling Bodemkwaliteit en het protocol 1002;
 • uit de partij (geen maximum-omvang) worden 12 grepen genomen en 2 mengmonsters samengesteld;
 • de 2 mengmonsters worden 'conform AP04' onderzocht. Vrijwel altijd maakt uitloogonderzoek hier deel van uit;
 • aan de hand van de analyseresultaten wordt de kwaliteitsklasse van de betreffende partij bepaald. Keuring van een bouwstof resulteert in een 'herbruikbare' dan wel 'niet herbruikbare' bouwstof. In sommige gevallen dient de partij geïsoleerd toegepast te worden.

De keuring van bouwstoffen wordt uitgevoerd door PJ Milieu BV.


U - HMB B.V. - KEURING GROND EN BOUWSTOFFEN

Regelmatig is er haast geboden rond uitvoering van partijkeuringen. HMB B.V. is door haar flexibiliteit dan een logische partner. Voorafgaand aan de bemonstering wordt altijd overlegd met de opdrachtgever over de aanpak van de bemonstering. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Vaak is maatwerk vereist. Indien gewenst kan HMB B.V. ook bemiddelen bij de afzet van een partij grond. Voor informatie over keuring grond en bouwstoffen, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]