Verkennend bodemonderzoek

ALGEMEEN

Verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 is het meest voorkomende 'soort bodemonderzoek' in Nederland. Het algemene doel van een verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de bodem geschikt is voor de voorgenomen doeleinden/activiteiten.

Aanleiding
De aanleidingen om een verkennend bodemonderzoek (in de volksmond ook wel 'schone grondverklaring' genoemd) uit te voeren lopen sterk uiteen. Vrijwel altijd wordt verkennend bodemonderzoek gevraagd door de overheid bij:

  • de aanvraag van een omgevingsvergunning;
  • een wijziging van het bestemmingsplan;
  • een vermoeden van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld een calamiteit.

Dit kan als lastig, onnodig, duur en tijdrovend worden ervaren. De keerzijde van het verhaal is echter dat met onderzoek voorkomen wordt, dat men gaat wonen op of graven in sterk verontreinigde grond.

NB: in sommige gemeentes kan een verkennend bodemonderzoek (het daadwerkelijk verrichten van boringen) bij nieuwbouw achterwege blijven. Uit een uit te voeren 'historisch vooronderzoek' volgens de NEN 5725 moet dan wel blijken dat de bodem op de betreffende locatie 'niet verdacht' is.

Ook bij koop of verkoop is het in veel gevallen raadzaam om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Dit geldt dan vooral voor grotere oppervlaktes en voor locaties waar bodemverontreiniging verwacht kan worden. Met een deugdelijk vooronderzoek en adequaat bodemonderzoek wordt voorkomen dat een verkoper later aansprakelijk gesteld wordt voor een bodemverontreiniging. En verrassingen worden bij bijvoorbeeld bouw- of ontgravingsactiviteiten voorkomen.

NB: soms kent een locatie een lange historie en zijn er al diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. In dat geval een grondig vooronderzoek met heldere conclusies voldoende inzicht gegeven in de te verwachten bodemkwaliteit.

Ook tijdens een periode van huur/verhuur kan bodemverontreiniging ontstaan. Door het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek voorafgaand en na afloop van deze periode (vastlegging nul- en eindsituatie) wordt duidelijk of dit ook daadwerkelijk het geval is. Tenslotte wordt bij de aanleg van kabels en leidingen in toenemende mate gevraagd om vooraf gegevens over de bodemkwaliteit aan te leveren. Dit voorkomt dat mensen onbedoeld worden blootgesteld aan bodemverontreiniging.

Opzet
Verkennend bodemonderzoek bestaat zoals aangegeven vrijwel altijd uit twee delen, namelijk:

  • vooronderzoek: het verzamelen van informatie over het historische en huidige gebruik op basis van de NEN 5725;
  • verkennend onderzoek: het verrichten van veld- en laboratoriumonderzoek op basis van de NEN 5740.

In het algemeen bestaat het veldwerk bij bodemonderzoek uit het verrichten van handboringen en (voor het grondwateronderzoek) uit het plaatsen van 1 of meerdere peilbuizen. Verder worden in het laboratorium monsters onderzocht. De aantallen van één en ander worden genoemd in de NEN 5740. Deze zijn sterk afhankelijk van:

  • de oppervlakte;
  • het wel of niet aanwezig zijn van verdachte locaties. Denk bijvoorbeeld aan een ondergrondse tank.

Na het laboratoriumonderzoek worden de analyseresultaten getoetst en wordt bepaald of verder (nader)onderzoek noodzakelijk is. Het geheel wordt tenslotte verwerkt in een overzichtelijk rapport met heldere conclusies en aanbevelingen.

NB: bij een grondwaterstand dieper dan 5 meter minus maaiveld kan onderzoek van het grondwater achterwege blijven.

HMB B.V. borgt de kwaliteit van de onderzoeken door te werken volgens Nen-normen en protocollen. Het veldwerk wordt uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde mensen. De analyses worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium.

Uitvoering van een verkennend bodemonderzoek neemt circa 4 weken in beslag. In goed overleg kan deze tijdsduur bekort worden. Over het algemeen is een bodemonderzoek tot globaal 5 jaar na uitvoering nog actueel/bruikbaar.

Tenslotte wordt bij de aanleg van kabels en leidingen of andere werkzaamheden in de grond, in toenemende mate gevraagd om vooraf gegevens over de bodemkwaliteit aan te leveren (onderzoek volgens CROW 307). Dit voorkomt dat mensen onbedoeld worden blootgesteld aan bodemverontreiniging.


U - HMB B.V. - VERKENNEND BODEMONDERZOEK

Laat het moment van uitvoering van onderzoek niet bepalen door regelgeving en overheid, maar voer deze op 'natuurlijke momenten' uit, zoals bij nieuwbouw of verkoop. Voor informatie over verkennend bodemonderzoek, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 077-4652808 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.

CONTACT

Contactpersoon: John Peeters
Telefoon: 077-4652808
E-mail: j.peeters@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]