Verkennend en nader onderzoek naar asbest in de grond en puin

ALGEMEEN

Asbest komt voor in bebouwing maar ook in de (boven)grond, puinverhardingen of stortlocaties.

Doel en aanleiding
Het belangrijkste doel van verkennend en/of nader onderzoek naar asbest in grond is het bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hiervan is al sprake als grond meer dan 100 mg/kg d.s. aan asbest bevat. In dat geval moeten de risico’s afgeleid worden en wordt door het bevoegd gezag bepaald of de betreffende grond gesaneerd moet worden.

Asbest kan ook voorkomen in een af te voeren partij grond of puin. Bij een vermoeden daarvan is onderzoek noodzakelijk voor het vaststellen van de hergebruikmogelijkheden van de partij. Bepaald wordt of de grond zonder maatregelen elders toegepast kan worden of dat de grond naar een erkende verwerker afgevoerd moet worden. In sommige gevallen kan de grond na zeven weer hergebruikt worden op de locatie.

Onderzoeksopzet
Onderzoek naar asbest in de vaste bodem bestaat grofweg uit twee delen, namelijk:

  • vooronderzoek: het verzamelen van informatie over het historische en huidige gebruik;
  • verkennend en/of nader onderzoek: het verrichten van veld- en laboratoriumonderzoek op basis van de NEN 5707.

In het algemeen bestaat uit veldwerk uit:

  • een grondige inspectie van het maaiveld;
  • het graven van gaten en/of sleuven;
  • het bemonsteren van aangetroffen asbest verdachte materialen (meestal scherven/plaatmateriaal) en het samenstellen van grondmonsters.

NB: het veldwerk wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor gecertificeerde mensen.

De genomen monsters worden in een geaccrediteerd laboratorium onderzocht op asbest. Na het laboratoriumonderzoek worden berekeningen uitgevoerd en wordt bepaald of verder (nader) onderzoek noodzakelijk is. Het geheel wordt tenslotte verwerkt in een overzichtelijk rapport met heldere conclusies en aanbevelingen.

Voor onderzoek naar asbest in puinverhardingen of stortlocaties is de NEN 5897 leidend. De opzet van dergelijk onderzoek komt grotendeels overeen met het onderzoek naar asbest in grond. Wel gelden voor bijvoorbeeld met asbest verontreinigde verhardingen van wegen andere regels dan voor asbest in grond. HMB B.V. is op de hoogte en past de juiste regels op de juiste situatie toe.


U - HMB B.V. - ASBEST IN GROND EN PUIN

Voor informatie over verkennend en nader onderzoek naar asbest in de grond en puin, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.

CONTACT

Contactpersoon: Wiellie Selen
Telefoon: 077-4652808
E-mail: w.selen@hmbgroep.nl
[3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"] [3cx-clicktotalk id="10935" title="Contact"]